HIZLI MENÜ
ANASAYFA - İŞLETME KAYIT BELGESİ İÇİN UYGUNLUK YAZISI

17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliği uyarınca şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin İşletme Kayıt Belgesi başvurusunda Kurumumuzdan alacağı uygunluk yazısının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na iletilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu Uygunluk Yazısının düzenlenmesine ilişkin hükümler 1/8/2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bir Şeker Türünden Başka Bir Şeker Türünün Üretilmesi ve Şekerlerin Ambalajlanması İle Pazarlanmasına Dair Tebliğde yer almaktadır.

4634 sayılı Şeker Kanunu kapsamında yer alan şekerlerin üretimini veya paketlemesini yapacak gıda işletmelerinin Uygunluk Yazısı başvurularında;

  • Başvuru konusu faaliyetin yer aldığı kapasite raporlarının,
  • İmza sirkülerinin,
  • Tebliğ eki EK-2’de yer alan taahhütnamenin,
  • Fason üretim yapılacak ise fason üretim sözleşmesinin,

 

tasdikli suretlerini Kurumumuza göndermeleri gerekmektedir.