HIZLI MENÜ
ANASAYFA - MİNİ SÖZLÜK
A kotası şeker

Yurtiçi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını belirtir.

Bagas (Şeker Kamışı Küspesi)

Şeker kamışı posasıdır.

Biyoetanol

Şeker pancarı, kamış, mısır, buğday ve odunsular gibi şeker, nişasta veya selüloz içeren tarımsal ürünlerden elde edilen etanoldür.

B kotası şeker

A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını belirtir.

C şekeri

A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker ile işlenmek üzere ihraç kaydıyla temin edilen ham ve beyaz şekeri belirtir.

Etanol

Meyve ve/veya tahıllardan elde edilen şekerin fermantasyonu sonucu elde edilen etil alkoldür. Etanol, yaygın olarak şeker kamışı ve mısırdan elde edilmektedir. Etanol, otomobiller ve diğer motorlu araçlarda, tek başına bir yakıt olarak ya da benzine karıştırılmak suretiyle kullanılabilen bir katkı maddesidir.

Fruktoz

Meyve şekeri olarak bilinen pekmez, bal, meyve ve sebzelerin büyük bir çoğunluğunda doğal olarak bulunan bir şeker türüdür.

Glukoz

Bal ve çeşitli meyvelerde bulunan, üzüm şekeri olarak da bilinen ve sakarozdan daha az tatlı bir şeker türüdür.

Glukoz-Fruktoz Şurubu veya Fruktoz-Glukoz Şurubu

Kuru maddedeki fruktoz oranı ağırlıkça %5'ten büyük olan glukoz ve fruktoz içeren şuruplardaki glukoz veya fruktoz miktarına göre; fazla miktarda olan önce yazılmak üzere, "glukoz-fruktoz şurubu" veya "fruktoz-glukoz şurubu" olarak isimlendirilen şuruplardır.

Ham Şeker

İleri saflaştırma yapılmadan kısmen saflaştırılmış şerbetten elde edilen kristallerden oluşan sakarozdur. Kuru halde, polarimetrik metoda göre belirlenen sakaroz oranı ağırlık itibariyle %99,5'ten az olan şekerdir.

İhraç Ön İzni

Şekerin, yurt içi arz talep dengesini, fiyatlarını, stok durumunu, üretici ve imalatçı-ihracatçıların durumları dikkate alınarak, ihracına ilişkin düzenlenen belgedir.

İnülin

D-Fruktofuranaz birimlerinden oluşan bir polisakarittir. İnülin molekülünün bir ucunda bir ve zincirin içerisinde birkaç D-glukoz birimi içerir. Bitkilerin bir tür karbonhidrat deposudur. Hindiba ve yer elmasından ekstrakte edilen inülindeki polimeri oluşturan bağlar hidroliz yolu ile kırılarak inülin şurubu olarak bilinen ve fruktoz içeriği yüksek şuruplar elde edilmektedir.

İnvert Şeker

Kristallendirilmiş sakarozun suda çözünerek hidroliz yöntemi ile kısmen indirgenmesinden elde edilen ve invert şeker oranı kuru maddede ağırlıkça %50'den fazla olan, sulu sakaroz çözeltisidir.

Kahverengi Şeker

Sakaroz ve invert şeker miktarı toplam olarak ağırlıkça en az % 88 olan, nemli, kahverengi tonlardaki ince taneli şekerdir. Kristal şekerin, yenilebilir kamış melası ile kaplanmasından elde edilir.

Kristalize Fruktoz

Kristal saf fruktozdur.

Kuru madde

Herhangi bir sulu çözeltinin suyu buharlaştırıldığında kalan katı maddedir.

Küp Şeker

Küp şeker, toz şekeri oluşturan şeker kristallerinin sıkıştırılarak bir araya getirilmesiyle yapılır. Küp şeker üretilen fabrikalarda bu işi yapmak için özel makineler bulunur. Bu makinelerde ilk olarak toz şekerin üzerine bir miktar su püskürtülür. Bunun sonucunda şeker taneciklerinin bir bölümü çözünür ve yapışkan hale gelir. Kısmen çözünmüş olan şeker tanecikleri küp şeklindeki kalıplara dökülüp sıkıştırılır. Böylece şeker taneciklerinin birbirine tutunması sağlanır. Daha sonra kalıplardaki küp şekerler fırından geçirilerek kurutulur. İçlerindeki su buharlaştıktan sonra da küp şekerler paketlenir.

Melas

Şeker fabrikalarında şekerin daha fazla kristallendirilerek ayrılması ekonomik olmayan son atığıdır. Kahverengimsi kıvamlı bir sıvıdır. Bünyesinde şeker, bazı mineral maddeler ve suda eriyen farklı bileşikler bulundurur.

Mısır Gluteni

Mısır işleme sürecinin protein ve lif bakımından zengin bir yan ürünüdür.

Mısır Şurubu

Nişastanın hidrolizi ile elde edilen şuruplardır.

Nişasta

Bitkilerde depo maddesi olarak meydana getirilen çok sayıda glukoz molekülünün bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Nişasta beyaz renkli, kokusuz, lezzetsiz bir maddedir. Mısır, arpa, buğday, patates gibi besinlerde bulunur.

Nişasta Bazlı Şeker

Mısır, patates, buğday, kasava (tapioka) gibi bitkilerden izole edilen nişastadan elde edilen ve temel olarak glukoz ve/ veya fruktoz içeren şekerlerdir.

Pancar Küspesi

Şeker pancarındaki şekerin su ile ekstraksiyonu sonrasında kalan posadır.

Sakaroz

Bir glukoz molekülü ile bir fruktoz molekülünden oluşan bir disakarittir ve doğada başlıca şeker kamışı ve şeker pancarından elde edilir. Meyve sebzelerin çoğunda da serbest olarak bulunur.

Sofra Şekeri

Sakarozun en yaygın kullanılan şekli sofra şekeri olarak da bilinen kristal halidir.

Şeker

Beyaz şeker (standart, rafine, küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubudur.

Şeker Kamışı

Buğdaygiller familyasından, genellikle 3-5 metre kadar boyu olan, saplarından şeker elde edilen bitkidir.

Şeker Pancarı

Etli kökünden şeker elde edilen, ıspanakgiller familyasından 2 yıllık tarım bitkisidir.

Tahsisat Belgesi

İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin bildirimini müteakip Kurum tarafından elektronik ortamda düzenlenen, imalatçı-ihracatçı firmaya tedarikçiler tarafından satışı yapılabilecek C şekeri miktarını ve geçerlilik süresini gösteren belgedir.

Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu

Mısır nişastasının hidrolizi sonucu elde edilen glukoz şurubunun içindeki glukozun bir kısmının fruktoza dönüştürülmesi (izomerizasyon) sonucunda ortaya çıkan sakaroza alternatif sıvı bir tatlandırıcıdır. İzomerizasyon sonucu elde edildiği için bu ürünler izoglukoz veya yüksek fruktozlu mısır şurubu karşılığı olarak HFCS (high fructose corn syrup) olarak isimlendirilmektedir. HFCS'nin iki temel türü olan HFCS-42 ve HFCS-55; sırasıyla % 42 ve % 55 fruktoz içermektedir.

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı (YYT)

YYT'ler ülkemizde üretimi olmayan ve ithal edilmek suretiyle başta gıdalarda olmak üzere metal sanayi, ilaç sanayi, ağız ve dış sağlığı ürünleri gibi alanlarda kullanılmaktadır. Şekere oranla 30-8000 kat tatlılığa sahip olan YYT'ler, yüksek tatlılıkları sebebiyle şekere oranla çok daha az miktarlarda kullanılıp şekerle aynı tatlılığı vermektedir. Örneğin, 1 kilogram neotam 8 ton şekere eş değerdir.