HIZLI MENÜ
ANASAYFA - YYT UYGUNLUK BELGESİ

Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan İthalat Tebliği hükümlerince aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve adları verilen ürünlerin ithal edilebilmesi için gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idareleri tarafından Kurumumuzca düzenlenen Uygunluk Belgesi aranmaktadır.

GTİP

Ürün Adı

2924.29.70.00.32

Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)

2924.29.70.00.34

Neotam

2925.11.00.10.00

Sakkarin

2925.11.00.20.11

Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)

2925.11.00.20.19

Sakkarinin diğer tuzları

2929.90.00.00.13

Sodyum siklamad

2929.90.00.00.14

Kalsiyum siklamad

2929.90.00.00.17

Siklamik asit

2932.14.00.00.00

Sukraloz

2934.99.90.90.14

Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)one-2,2-dioksit potasyum tuzu)

2934.99.90.90.21

Aspartam asesülfam tuzu

2938.90.90.90.14

Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)

2938.90.90.90.15

Steviol glikozitler

3504.00.90.00.11

Thaumatine

3824.99.93.00.13

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları

2924.29.70.00.36

Advantam

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı için Uygunluk Belgesi düzenlenmesine ilişkin hükümler ile ithalatçı, aracı ve imalatçı firmaların sorumlulukları ve cezai işlemler Kurumumuzca hazırlanan ve 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliği ile düzenlemektedir.

Mezkur Tebliğ hükümlerince YYT'ler için İthalat Uygunluk Belgesi düzenlenmesi ve YYT'lerin izlenmesine dair işlemler Elektronik Veri İşleme Sistemi (EVİS) üzerinden yapılmaktadır.

FİRMALARIN EVİS’E TANITILMASI

Firmaların ithalat yapabilmeleri, yapılan satışların sisteme girilebilmesi, imalat raporlarının doldurulabilmesi için firmaların EVİS’te kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Firmaların ve firmalara ait bilgilerin EVİS'e tanıtılması için;

  • İthalatçı firmaların Tebliğ eki Ek-1 formu, ve dönem başı YYT stoklarını, firmalarına ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretini ve imza yetkilisi olmayan bir kişiye yetki devretmek istemeleri durumunda Tebliğ eki Ek-4'te yer alan taahhütnameyi,
  • Aracı firmaların Tebliğ eki Ek-1 formunun sadece Tablo I: Firmalara Ait Bilgi Tablosunu doldurarak,
  • İmalatçı firmaların Tebliğ eki Ek-1 formunun sadece Tablo I: Firmalara Ait Bilgi Tablosunu doldurup kapasite raporları ile birlikte,

Kurumumuza göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca firmaların ticaret sicil bilgileri ile vergi dairesi bilgileri ilgili kurum ve kuruluşların internet sitesi üzerinden Kurumumuzca teyit edilecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru işlemleri, yalnız elektronik imza ile giriş yapılabilen EVİS üzerinden Başvuru İşlemleri sekmesi altında açılacak olan Yeni Başvuru bağlantısından yapılmaktadır.

Firmaların başvuru yapabilmeleri için EVİS'te yer alan başvuru formunu doldurmalarının yanı sıra,

· İlgili takvim yılına ait başvuru konusu ürününün stok hareket cetvelinin, (dönem başı, alış, satış, iade gibi takvim yılında gerçekleşen tüm hareketleri içeren)

· Başvuru konusu ithal edilecek eşyaya ait o ülkelerde yerleşik T.C. Konsolosluklarının birinden tasdikli proforma fatura ya da ticari faturanın görüntüsünün,

· Uygunluk Belgesi Başvurusunda belirtilen YYT kullanılarak fason üretim yaptırılacak ise; fason üretim sözleşmesi ile birlikte, fason üretim yapacak firmaya ait kapasite raporunun,

· İlaç amaçlı başvurularda; ilaç prospektüsü, ithalatçı firma ilaç üreticisi firma ise gümrük muafiyet yazısının

EVİS’e yüklemeleri gerekmektedir.

Not: Firmalar stok hareket cetveli olarak ekteki cetveli doldurarak kullanabilirler.

Firmaların başvuru yaparken başvuru tarihine kadar gerçekleşen stok hareketlerinin tamamını EVİS'e girmiş olmaları gerekmektedir.

BAŞVURULARININ İNCELENMESİ VE BELGE KULLANIMI

Firmalar yaptıkları başvuruların durumunu EVİS’ten takip edebilirler. Yapılan başvurular en fazla 10 iş günü içerisinde Kurum tarafından incelenir ve başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde yanlışlık veya eksiklik olmayan firmalara başvuru konusu ürün için YYT İthalat Uygunluk Belgesi düzenlenir. Uygunluk Belgesinin bir örneği ve gümrük beyannamelerinin tescilinde kullanmak zorunda oldukları 20 haneli belge numarası firmaların EVİS’te kayıtlı elektronik posta adreslerine iletilir. Firmalar bu numarayı aynı zamanda EVİS’e girerek ilgili başvurularının “Başvuru Geçmişi” bilgilerinden de ulaşabilirler.

Kurumumuz ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında yapılan protokol ile firmaların gerçekleştirdikleri ithalatlara ilişkin bilgiler adı geçen Bakanlık tarafından Kurumumuza iletildiğinden dolayı firmaların 20 haneli kodu usulüne uygun olarak girmeye özen göstermeleri azami derecede önem arz etmektedir.

Firmaların, Uygunluk Belgesi ile ithalat yapmayacakları durumda ise gerçekleştirilmeyen ithalatlara ilişkin bilgilerin Kuruma yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

İMALATÇI FİRMA BİLDİRİMLERİ

Gıda üreticisi imalatçı firmalar Kurumun web sayfasındaki “EVİS UYGULAMALARI” üzerinden vergi numaraları ve şifreleri ile EVİS’e girerler. Şifreleri olmayan veya şifrelerini unutan firmalar “Şifremi Unuttum” bağlantısından yeni şifrelerinin EVİS’te kayıtlı e-posta adreslerine gönderimini sağlayabilirler.

İmalatçı firmalar takvim yılı içinde satın aldıkları ve ürünlerinde kullandıkları tüm YYT’leri kapsayacak şekilde kullanım ve mamul üretim bilgilerini içeren bilgileri EVİS’e girerler.

Bu firmalar, bilgilerin Kurumun ilk kontrolünü müteakiben “İmzalı üretim raporunun Kurum'a iletilmesi gerekmektedir” uyarısını EVİS üzerinden aldıktan sonra,

· EVİS üzerinden oluşturduğu YYT İmalatçı Üretim Tablosunun ve YYT Stok Hareket Bilgilerinin tasdikli suretini,

· İmza sirkülerini,

· Kapasite raporunun bir suretini,

· YYT İmalatçı Üretim Tablosunda belirtilen ürünlere ait etiket örneklerini

bir sonraki yılın 31 Mart tarihine kadar Kuruma göndermeleri gerekmektedir.

YMM RAPORU

İthalatçılar; gıda ürünlerinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal ettikleri YYT’lerin ithalatından nihai üreticiye kadar tüm satış aşamalarını, sarfını ve nihai kullanım sürecini kapsayan takvim yılına ait yeminli mali müşavirlik uygunluk belgesi kapsamı ürünler faaliyet tasdik raporunu takip eden yılın 31 Mayıs tarihine kadar Kuruma ibraz etmekle yükümlüdürler.

İthalatçıların satış yaptıkları nihai üreticilerin tümünün YYT İmalatçı Üretim Tablolarının Kurum kayıtlarına alındığı bilgisi ithalatçı tarafından EVİS üzerinden görüldükten sonra Yeminli Mali Müşavir onaylı Uygunluk Belgesi Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporunu (YMM Raporu) Kuruma gönderilir. İthalatçının hem gıda hem de gıda dışı amaçla YYT ithalatı yapması durumunda YMM Raporu tüm ithalatları kapsayacak şekilde düzenlenir.

EVİS’in kullanımı hakkında bilgilere kullanım kılavuzundan ulaşabilirsiniz.